Linje
Gårdar
Linje
Startsidan
Om gårdsforskning
Gårdar
Bilder
Karta
Om projektet
LänkarBESKRIVNING| BAKGRUND | ÄGARE | ARKIVBESKRIVNING | KÄLLOR
Ryholm


Beskrivning
Ryholms herrgård är beläget söder om sjön Vikeni Beatebergs socken mellan Maholm och Karlsberg, i Vadsbo härad i Västergötland.Det är det näst största godset i Västergötland,efter Koberg. Tillhörande ägor sträckte sig år 1968in i grannsocknarna Undenäs och Ekeskog som låg utmed sjönVikens södra och sydvästra stränder. Till godset hördeförr även mejeri, kvarn och sågverk.


Bakgrund
Ryholm är känt sedan åtminstone 1600-talets mitt dådet innehades av riksrådet friherre Klas Kristerson Horn. Det övergick sedan genom gifte till överstelöjtnant Otto von Rulshausen ochkom senare genom arv till Sparre-släkten där det stannade till1700-talets mitt. Genom gifte kom det 1774 att tillhöra landshövdingengreve Adam Otto Lagerberg och senare hans måg överjägmästaren friherre G.M. Fleetwood (-1815). Det kom sedan att byta ägare åtskilliga gånger till och innehades bl.a. av häradshövdingen friherre Sten Sture 1850, släkten Bergendahl och grosshandlare Anton Bexelius. från 1924 ägs det av hertig Ch. d'Otrante under firma Ryholmsgods.

Huvudbyggnaden är i sten i slottsstil i två våningar och med sex flyglar. Det är uppfört 1863 av ryttmästaren L. Bergendahl och omges av trädgård och en stor park.


Ägare
Riksrådet friherre Klas Kristerson Horn, ägde godset 1650
Överstelöjtnant Otto von Rulshausen, gift med Karin Horn
Släkten Sparre, fram till mitten av 1700-talet
Landshövdingen greve Adam Otto Lagerberg, genom gifte 1774
Överjägmästaren friherre G. M. Fleetwood, måg till ovanstående, början av 1800-talet
Översten friherre G.F.A. Sture, genom arv 1815
Häradshövdingen friherre Sten Sture, son till ovanstående, från 1850
Ryttmästaren L. Bergendahl, ägde godset 1862
Löjtnanten C.G. Bergendahl, son till ovanstående, 1878-1907
Grosshandlande Anton Bexelius, köpte godset 1907
Skeppsredare E.B. Aaby, från 1917
Hertig Ch. d'Otrrante under firma Ryholms gods, från 1924


Arkivbeskrivning
Landsarkivet i Göteborg tog emot Ryholms gårdsarkiv såsomdeposition från lantmästare Ulf Jansson, Blentarp. Med privatarkivnummerC111:1 utgör hela gårdsarkivet tillsammans med Lagerfors bruksarkiv (privatarkivnummer C111:2) 227 volymer, det vill säga 207 band,8 buntar, 7 häften och 3 lådor. Handlingarna utgörs av enhel del räkenskaper såsom kassaböcker, journaler, varuböcker,avräckningsböcker m. m. Här återfinns också liggareoch register såsom lagerböcker och journaler över mjölkproduktionoch spannmål etc. Dessutom finns här korrespondensserier samthandlingar rörande arrendekontrakt och fastigheter.


Källor
Svenska gods och gårdar. Erik Åkerhielm. 2:a upplagan, Stockholm 1930.
Arkivbeskrivning och arkivförteckning, privatarkivnummer C 111


Linje  
Hemsidan skapad 8-23 mars 2004 av Marika Lagervall och UlrikaGabrielsson,
som uppgift på en utbildning i Arkivvetenskap.

Sidan senast uppdaterad 040323