Linje
Gårdar
Linje
Startsidan
Om gårdsforskning
Gårdar
Bilder
Karta
Om projektet
Länkar

 


BESKRIVNING | BAKGRUND | ÄGARE | ARKIVBESKRIVNING | BILDER | KÄLLOR
Aspenäs


Beskrivning
Aspenäs säteri ligger i Lerum, Vättle härad i Västergötland, och är sedan 1966 en kursgård i kommunens ägo. Egendomen har styckats i skilda etapper och omfattningen år 1968 var endast ett parkområde på 6,5 hektar kring huvudbyggnaden. Tidigare hade egendomenskogar ända fram till Jonsered.


Bakgrund
Aspenäs är känt sedan 1500-talet, men de flesta uppgifterna är sedan 1700-talet och senare. Efter att ätten Lillie sålde Aspenäs år 1730 till Överkommissarie Anders Cederflycht, började en epok med göteborska köpmansfurstar i ägarelängden. Vid Cederflychts död år 1747 övertogs Aspenäs av hans änka Anna Maria Cederflycht, som redan år 1748 sålde godset till lagmannen, baron Nils Lilliecreutz. Denne man pantsatte godset till kommersrådetNiklas von Jacobson, framstående handelsman och industriidkare i Göteborg,som sedan köpte godset år 1763. Egendomen övergick till sonenJacob von Jacobsen 1775. På 1780-talet tog grosshandlare Samuel Baggevid på Aspenäs. När denne dog 1814 gick godset övertill hans änka Anna Elisabeth Bagge som sedan sålde Aspenäs1820 till Johan Jacob von Holten. Godset var under denna tid starkt förfallet.Den nye ägaren lät därför riva ner det och genom stadsarkitektenJ. F Weinberg uppfördes den byggnad som står kvar än i dag.En annan känd ägare som ytterligare lät modernisera byggnadenär den norska medborgaren Hans Bartold Butenschön som övertoggodset 1859 och behöll det till sin död år 1870. Under denseatonska släkten påbörjades styckningen av Aspenäsi mitten av 1920-talet. De sista enskilda ägarna av egendomen, majorenYngve Tellander och hans fru Margareta, vilka båda avled på 1950-talet,donerade huvudbyggnaden och dess park till Lerums kommun år 1958.


Ägare
Kronan, från 1527
Birger Andersson och hans arvingar (senare ätten Lillie), från 1532
Ätten Lillie
Mauritz Lillie (-1710)
Överkommissarie Anders Cederflycht, från 1730
Baron och lagman Nils Lilliecreutz, från 1747
Handelsman och kommerserådet Niklas von Jacobsson och hans son,från 1763
Grosshandlare Samuel Bagge, från 1882
Tolagskamreraren Johan Jacob von Holten med son, från 1821
Ryttmästare Tage Johan Follin, från 1840-talet
Lantbrukare Theodor Noring, från 1856
Hans Bartold Butenschön, från mitten av 1800-talet
Från Seatonska släkten, slutet 1800-tal fram till 1927 genom köp av A. V Holm.
Siste ägaren var Yngve Tellander, från 1930
År 1958 testamenterades godset till Lerums kommun


Arkivbeskrivning
År 1966 överlämnades till landsarkivet i Göteborg en del av arkivet på Aspenäs med arkivnummer A333. Ett flertal arkivbildare har under en lång tidsrymd avlöst varandra. Handlingarna berör så gott som uteslutande tiden från och med Anders Cederflychts köp fram till Hans Barthold Butenschöns tillträde, dvs. från 1730 till mitten av 1800-talet. Originalhandlingar saknas bortsett från köpebreven. Huvuddelen av arkivet utgörs av domboksutdrag. Mycket få räkenskaper finns att tillgå. Endast en räkenskapshandling, för år 1774, är bevarad. År 1958 tillfördes arkivet bland annat Johan Jacob von Holtens biografi ”Fragmenter utur min Biographie”. Ett intakt pergamentsbrev återfinns från år 1750 samt diverse kartor och ritningar över egendomen.


Bilder
Pergamentsbrev från 1750
Bilder på gården finns på gårdens hemsida.


Källor
Arkivbeskrivning, privatarkivnummer A333
Slott och herresäten i Sverige, Malmö 1968.


Linje  
Hemsidan skapad 8-23 mars 2004 av Marika Lagervall och Ulrika Gabrielsson,
som uppgift på en utbildning i Arkivvetenskap.

Sidan senast uppdaterad 040323